Informacja Administratora danych osobowych dla Klienta

[Administrator i dane kontaktowe administratora]

Administratorem danych osobowych jest New Garden Style Aleksandra Ślusarczyk z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bugaj 87a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail studio@newgardenstyle.pl lub sklep@newgardenshop.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

 

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży gotowych projektów ogrodów, projektów ogrodów modułowych a także konieczne do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w ramach sklepu internetowego pod adresem newgardenshop.pl oraz www.newgardenstyle.pl – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach sprzedawanych w ramach sklepu newgardenstyle.pl oraz www.newgardenshop.pl i innych produktach oferowanych przez New Garden Style Aleksandra Ślusarczyk; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży lub umowy na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu) lub po rozwiązaniu umowy na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu), zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych; do celów marketingu wykorzystywane będą podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe pozyskane w przyszłości. Dla każdego wymienionego celu obowiązuje oddzielna zgoda,
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem wyżej wymieninych usług.
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową sprzedaży lub umowa na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy sprzedaży lub umowy na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu),
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów sprzedaży oraz umów na zaprojektowanie przestrzeni zielonych (ogrodu) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości,
 • analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zarówno zaprojektowania przestrzeni zielonej (ogrodu) a także do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży gotowych projektów ogrodów, projektów ogrodów modułowych a także konieczne do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w ramach sklepu internetowego pod adresem www.newgardenshop.pl – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu).

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

[Rodzaj przetwarzanych danych]

W celu zawarcia i wykonania z Panem/Panią umowy wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres kontaktowy
 • Adres do wysyłki
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Panem/Panią umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np.

ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/Pani danych jest

dobrowolne.

 

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub z tytułu zawartej umowy na zaprojektowanie przestrzeni zielonej (ogrodu) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

 

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom i producentom towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego www.newgardenshop.pl w celu realizacji wysyłki zamówienia na wskazany przez Panią/Pana adres, dostawcy usług IT świadczącemu usługi hostingu, firmie księgowej świadczącej usługi księgowo-rachunkowe dla New Garden Style Aleksandra Ślusarczyk, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres studio@newgardenstyle.pl sklep@newgardenstyle.pl albo pismo na adres New Garden Style Aleksandra Ślusarczyk z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bugaj 87a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.