§ 1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy („Sklep”) działający pod adresem: www.newgardenshop.pl prowadzony przez Usługodawcę/Sprzedawcę New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna, Bugaj 87 a, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP:5512640722 , REGON: 383678107.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).
3. Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto.
4. Informacje na stronie Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową (art. 71 kodeksu cywilnego), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu. Cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego www.newgardenshop.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych;
1) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
2) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą applet_ówJavy,JavaScript i cookies,
3) Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
4) Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
5) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
6) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. 
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa. 

3. Konsument – konsument w rozumieniu Art. 22¹ Kodeksu Cywilnego

4. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.newgardenshop.pl
5. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia  usług, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
7. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
8. Sprzedawca/Usługodawca – New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna, Bugaj 87 a, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP:5512640722 , REGON: 383678107.
9. Dostawca – Producent lub sprzedawca inny niż New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna, którego produkty/towary/usługi sprzedawane są w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę dostępnym pod adresem elektronicznym: www.newgardenshop.pl
10. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
11. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
§ 3. Zamówienia
1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: sklep@newgardenshop.pl. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. 

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. 

3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.  

4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
5. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 4. Warunki realizacji zamówień oraz dostawy
1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy towaru oraz adresu e-mail Kupującego i jego telefonu kontaktowego.
3. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
4. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są w formie wysyłkowej lub poprzez transport własny Dostawców
5. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki.
6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2. niekompletności przesyłki,
3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
7. Za każde zrealizowane zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
8. Paragon lub faktura wysyłana jest w formie elektronicznej, bądź pocztą tradycyjną na wyraźne życzenie Klienta
8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu otrzymania informacji o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji.
9. Zmian w zamówieniu można dokonać poprzez przesłanie wiadomości email na adres: sklep@newgardenshop.pl
10. Termin dostawy będzie każdorazowo ustalany z Dostawcą, o czym Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.
11. Koszty wysyłki są ustalane przez Dostawcę o czym Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę. Ceny produktów wskazane na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy.
12. Dostawa nie obejmuje wniesienia produktów do domu/mieszkania.

§ 5. Ceny i Sposoby Płatności

1. Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, koszty płatności itp.
2. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany, przed przyjęciem zamówienia.
3. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.newgardenshop.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
– zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
– nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
6. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
7. W wypadku wyboru płatności w formie: Płatność z góry na konto, płatność przez internet Klient obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie i warunkach określonych w § 5 pkt. 7 Regulaminu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego § 5 pkt. 7 Regulaminu. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
9. Klient ma możliwość uiszczenia ceny – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku produktów w ramach jednej umowy Klient powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego produktu.
2. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być składane na piśmie (na adres: Bugaj 87a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: sklep@newgardenshop.pl) lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
4. Sprzedawca przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. W pozostałych przypadkach Sprzedawca potwierdza klientowi fakt otrzymania oświadczania o odstąpieniu w formie pisemnej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, opakowaniem produktu oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Dostawcy wskazany przez Sprzedawcę.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów: 

8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

8.2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

8.3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

8.4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

8.5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

8.6.  których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

8.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

8.8. zawartej w drodze aukcji publicznej;     

8.9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;     
8.10. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;     

8.11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;  

8.12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;      

8.13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

§ 7. Postępowania reklamacyjne

1. Usługodawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (np. paragon, faktura VAT). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. Nr , poz. 827 z 2014 r.) Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w niezakłóconego działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klienta.
5. Usługodawca  zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu www.newgardenshop.pl Klient zgłasza pisemnie na adres: Bugaj 87a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.
6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, nr zamówienia (jeżeli został nadany) jak również uzasadnienie reklamacji.
10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 8. Dane Osobowe

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bugaj 87a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail studio@newgardenstyle.pl lub sklep@newgardenshop.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.Rodzaj przetwarzanych danych
Administrator przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i dane konieczne do wystawienia faktury,

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

3.Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

– w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych). Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych usług.

– w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

– w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).

4.Okres przechowywania danych

Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.

5.Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
– dostawcom towarów i usług z branży architektury i kształtowania krajobrazu ,
– producentom towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego www.newgardenshop.pl w celu realizacji wysyłki zamówienia na wskazany przez Państwa adres,
– dostawcy usług IT świadczącemu usługi hostingu,
– firmie księgowej świadczącej usługi księgowo-rachunkowe dla New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna,
– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności,
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6.Państwa prawa
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres studio@newgardenstyle.pl sklep@newgardenstyle.pl albo pismo na adres New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna lub New Garden Style Aleksandra Ślusarczyk z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bugaj 87a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a w umowach z udziałem konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2018 r. i może być zmieniony, w szczególności w przypadku: (i). wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, (ii) zmiany przepisów prawnych w zakresie prowadzonej działalności, (iii). istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie prowadzonej działalności, (iv). poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, (v). zmiany, rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności strony internetowej.
3. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Sprzedawcę nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wraz z nowym tekstem regulaminu.
4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.newgardenstyle.pl, gdzie możliwe jest nieodpłatne zapoznanie się z jego treścią, jak również nieodpłatne pobranie wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku .

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna, Bugaj 87a, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, adres elektroniczny: www.newgardenstyle.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nabycia produktów/produktu ……………………………………………………………………………. Data zawarcia umowy: ……………………………………………… Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………….. – Adres konsumenta: ………………………………………………………………………….. – Podpis konsumenta ( jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): …………… – Data: ………………………………