Informacja o przysługujących prawach
1. Dane identyfikacyjne.
Strona www.newgardenshop.pl jest prowadzona przez Aleksandrę Ślusarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą New Garden Style Aleksandra Ślusarczyk, Bugaj 87 a, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP:5512173700 , REGON: 365893179, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska.
2. Dane do kontaktu.
Numer telefonu: 607671800 (czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00).
Adres poczty elektronicznej: sklep@newgardenstyle.pl – formularz kontaktowy dostępny pod adresem: www.newgardenshop.pl.
3. Przedmiot i sposób świadczenia.
Świadczeniem realizowanym przez Aleksandrę Ślusarczyk jest sprzedaż
internetowa towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.newgardenshop.pl
Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
W związku z zawarciem transakcji nie są pobierane dodatkowe opłaty od Klienta. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności ze stroną www.newgardenshop.pl.
W Przypadku konieczności poniesienie przez Klienta dodatkowych opłat związanych z transportem towaru, Sprzedawca poinformuje o nich jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sposób i termin zapłaty.
Klient płaci za kupowane produkty przelewem lub za pobraniem. Klient dokonuje płatności po zawarciu umowy.

6. Termin spełnienia świadczenia.
Zakupiony towar zostanie przesłany na adres podany przez Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty pełnej ceny lub w terminie wskazanym przez usługodawcę. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zakupiony towar zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy.

7. Jakość produktów i reklamacje.
Klientowi będącemu konsumentem służą prawa z rękojmi, nie udziela się gwarancji jakości sprzedawanych produktów. Usługodawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Reklamacje są zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad zakupionego produktu Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o wadach. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie udzielone wsparcie Klientowi celem uzyskania jego pełnej funkcjonalności, wymiany na produkt wolny od wad lub skorzystanie przez Klienta z innych uprawnień określonych przepisami prawa i Regulaminem. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towaru wolnego od wad.
8. Prawo do odstąpienia od umowy.
Klient będący konsumentem i nabywający produkty może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Konsument odstępuje od umowy wysyłając pisemne oświadczenie pod adres wskazany w pkt. 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu wzoru oświadczenia (Załącznik nr 1 do Informacji). W przypadku nabycia kilku produktów w ramach jednej umowy Klient powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego produktu.
W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Polubowne sądy konsumenckie.
Konsument może zwrócić się o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim).

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– New Home Style spółka cywilna, Home&Garden Style spółka cywilna, Bugaj 87 a, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, adres elektroniczny: www.newgardenstyle.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nabycia produktu …………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy: …………….. ………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………..
– Adres konsumenta: ………………………………………………………………………..
– Podpis konsumenta ( jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………
– Data: ………………………………